Koło Ekologiczne EKOMANIACY / GOZ


W naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023 klasa 3S, 4AH, 1S postanowiły stworzyć Koło Ekologiczne EKOMANIACY / GOZ , które będzie swoją działalność opierać o dbałość o własne środowisko. Jest to nie tylko sprawą ludzi dorosłych, ale również i młodzieży w różnym wieku. Już od najmłodszych lat człowiek jest związany z przyrodą, ma więc wpływ na jej funkcjonowanie oraz jest od niej uzależniony. Rozbudzanie świadomości ekologicznej możliwe jest poprzez wczesną edukację i konkretne działania w tym zakresie. Dlatego prowadzenie zajęć kółka ekologicznego EKOMANIACY / GOZ w naszej szkole wpłynie z pewnością na kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego oraz odpowiedzialności za jego stan. Umożliwi uczniom naszej szkoły poznanie czynników zagrażających przyrodzie w miejscu zamieszkania, w Polsce i na świecie.

Program kółka ekologicznego EKOMANIACY / GOZ będzie uwzględniał kontakt całej społeczności szkolnej ze środowiskiem przyrodniczym poprzez wycieczki, trasy dydaktyczne, bezpośrednie obserwacje, programy multimedialne, działania praktyczne oraz gry i zabawy. Zastosowanie zasad GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego) w życiu codziennym przyczyni się do ochrony naszej Planety i ograniczenia jej nadmiernej eksploatacji.

Cele szczegółowe

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.
2. Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą.
3. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej.
4. Rozbudzanie poczucia związku ze środowiskiem oraz uczestniczenie w działaniach na rzecz ochrony i zapobiegania dewastacji środowiska.
5. Dostrzeganie korzystnych i niekorzystnych zmian w najbliższym środowisku naturalnym.
6. Rozwijanie odpowiedzialności za środowisko i potrzeby reagowania na problemy ekologiczne.
7. Wdrażanie do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz środowiska naturalnego.
8. Kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do środowiska.
9. Poznanie sposobów zagospodarowania i wykorzystania odpadów.
10. Rozwijanie humanitarnego stosunku do zwierząt.
11. Poznanie celów, zadań i metod ochrony przyrody.
12. Poznanie niektórych obszarów chronionych w regionie i w Polsce.
13. Czynny udział w konkursach ekologicznych.
14. Zrozumienie zagrożeń środowiska naturalnego.
15. Organizowanie wycieczek i innych zajęć terenowych celem poznania stanowisk roślin i zwierząt i ich różnorodności gatunkowej.
16. Wzbogacanie wiedzy i świadomości ekologicznej.
17. Organizowanie imprez ekologicznych.
18. Poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego.

Program działania

1. Poznanie podstawowych pojęć ekologicznych oraz zadań i funkcji organizacji ekologicznych.
2. Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, na stan środowiska naturalnego.
3. Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
4. Ocena stanu środowiska naturalnego w najbliższej okolicy- korzystne i niekorzystne zmiany.
5. Przyczyny degradacji środowiska oraz ich wpływ na zdrowie człowieka.
6. Różnorodność form ochrony przyrody ich znaczenie.
7. Zasady zachowania się na obszarach chronionych.
8. Zapoznanie z warunkami życia roślin i zwierząt.
9. Uczenie mądrego korzystania z zasobów przyrody (wody, energii, ciepła).
10. Wyrabianie nawyku porządkowania odpadów w swoim otoczeniu i ich segregacja.
11. Pomoc i opieka zwierzętom na wolności oraz w schroniskach.

Opiekunowie koła: U. Kaliszewska, A. Stefańska B. Zaborowska, M. Święcicka

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl