REGULAMIN SAMORZĄDU


Podstawa prawna regulaminu:

1.     Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Art. 55 z późniejszymi zmianami).

2.      Statut Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce.

 

Rozdział 1

Postanowienia wstępne


Art.1.
1. Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę „Szkolny Samorząd
Uczniowski”, w skrócie „SU”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce.
4. Warunki do działalności SU organizuje Dyrektor szkoły.

 

Rozdział 2

Organy Samorządu Uczniowskiego

Art.1.
1.Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:
a) Samorządy Klasowe,
b) zebranie wszystkich Samorządów Klasowych,
c) Zarząd SU.

Art.2.
1.Samorządy Klasowe wybierane są większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, w sposób określony przez uczniów każdej klasy, pod kierunkiem wychowawcy.
2.Samorząd Klasowy może składać się z trzech do pięciu osób. W jego skład wchodzą:
a) przewodniczący,
b) zastępca przewodniczącego,
c) skarbnik,
d) łącznik.
4.Zmiany w Samorządach Klasowych przeprowadzane są na zebraniu
klasowym w zależności od potrzeb.
5. Zmiany składu Samorządu Klasowego dokonuje się na wniosek:
a) wychowawcy klasy,
b) Rady Pedagogicznej,
c) uczniów klasy.

Art.3.
1. W skład Zarządu SU wchodzą:
a) przewodniczący,
b) zastępca przewodniczącego,
c) sekretarz.
2. W samorządzie działają stałe sekcje organizacyjne:
a) informacyjna,
b) kulturalno-muzyczna,
c) plastyczna,
d) porządkowa.
3. Samorząd może powoływać sekcje nadzwyczajne, działające w celu
wykonania konkretnego zadania.

Art.4.
1. Opiekun SU wybierany jest przez członków Zarządu SU w głosowaniu tajnym.
2. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.
3. Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i
pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do
samodzielnej działalności.
4. Opiekun SU po każdym półroczu sporządza sprawozdanie z
działalności SU.

 

Rozdział 3

Praca Samorządu Uczniowskiego

Art.1.
1.Zebranie wszystkich klasowych samorządów uczniowskich zwołuje
przewodniczący szkolnego samorządu w porozumieniu z opiekunem zgodnie z harmonogramem pracy SU.
2.Zebranie samorządu uczniowskiego może być zwołane na wniosek
Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządów Klasowych.
3.Zebrania samorządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w
miesiącu i są protokołowane.

Art.2.
1.Do zadań Samorządów Klasowych należą:
a) współpraca z wychowawcą (pomoc dla wychowawcy w realizacji
jego zadań, rozwiązywanie problemów klasowych),
b) organizowanie pomocy koleżeńskiej,
c) organizacja imprez klasowych,
d) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy,
e) występowanie po uzgodnieniu z Radą Rodziców do Dyrektora
szkoły o zmianę wychowawcy klasy,
f) reprezentowanie klasy na zewnątrz,
g) współpraca z Zarządem SU.

Art.3.
1.Zebranie wszystkich Samorządów Klasowych:
a) planuje pracę SU (uroczystości, imprezy, akcje, konkursy),
b) zatwierdza roczny plan pracy SU,
c) przedstawia dyrektorowi wnioski dotyczące działalności SU, udziału
uczniów w życiu szkoły.

 

Rozdział 4

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

Art.1.
1.Uczniowie mają prawo do:
a) wyłaniania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów
klasowych i szkolnych,
b) opracowywania i uchwalania ordynacji wyborczej do Rady SU,
c) organizowania działalności SU,
d) nowelizacji regulaminu samorządu,
e) odwołania Rady SU,
f) zmiany opiekuna SU,
g) występowania do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców z wnioskami,
h) przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza
dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:
• zapoznania się z programami nauczania i wynikającymi z nich wymaganiami edukacyjnymi,
• jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
• organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
• organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
• redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
i) opiniowania wniosku Dyrektora w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły.
j) uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej.
2.Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swojego
samorządu.
 

Rozdział 5

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Art.1.
1. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata.
2. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą : przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzyma najwięcej głosów.

Art.2.
1. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.
2.Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:
a) uzyskać co najmniej oceny dobre z większości przedmiotów nauczania,
b) posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania.
3. Tryb wyboru Zarządu SU:
a) w wyborach biorą udział przewodniczący Samorządów Klasowych w głosowaniu tajnym, przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do glosowania,
b) członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów,
c) nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU
d) wybory do Zarządu SU powinny odbyć się do połowy października (raz na dwa lata),
e) nowy Zarząd w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.
4.Szczegóły wyborów do SU ogłaszane są co roku, przynajmniej trzy
tygodnie przed wyborami w Ordynacji Wyborczej.

Art.3.
1. Wotum nieufności do Zarządu SU może zgłosić pisemnie do Dyrektora szkoły co najmniej 50 osób. Dyrektor, w ciągu 1 tygodnia, organizuje wtedy głosowanie dotyczące odwołania samorządu, w którym biorą udział przewodniczący Samorządów Klasowych. Zostaje on odwołany,
jeżeli głosuje za tym większość (50% + 1) uprawnionych.
2. Samorząd sam może złożyć odwołanie. Kieruje wtedy za
pośrednictwem opiekuna SU pisemny wniosek do Dyrektora szkoły.
Nowe wybory odbywają się w ciągu 2 tygodni.
3. W razie odwołania SU jest zobowiązany pełnić swoje obowiązki do
chwili przejęcia funkcji przez nowy samorząd.

 

Rozdział 6

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

Art.1.
1.Samorząd Uczniowski posiada:
a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
b) Księgę Protokołów,
c) Ordynację Wyborczą,
d) roczny plan pracy,
e) kronikę.

 

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl