Kierunki Kształcenia 2020/2021

KIERUNKI

Technikum Nr 4

5 lat nauki, praktyki, matura, egzamin zawodowy  

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4

3 lata nauki, egzamin zawodowy, kontynuując naukę możesz zdobyć tytuł technika! możesz wybrać:  

 

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

 

 

NASZE ATUTY

 • Świetna atmosfera w szkole i na zajęciach,
 • kształcenie zawodowe w zakładach pracy,
 • szkolne warsztaty gastronomiczne przy szkole,
 • dobrze wyposażone pracownie do nauki zawodu,
 • nowoczesne pracownie komputerowe,
 • centrum multimedialne w bibliotece szkolnej,
 • szkolny sklepik prowadzony przez uczniów,
 • technik handlowiec – klasa pod patronatem SPS Handel,
 • zajęcia w Hotelu Korona, Karczmie Nowa Ostoja, Sklepach Prim,
 • liczne koła zainteresowań, np.: szkolne koło PTTK, Spółdzielnia Uczniowska "Ekonomik", klub europejski "Czwórka" i inne,
 • atrakcyjne zajęcia dodatkowe dla uczniów finansowane ze środków Unii Europejskiej (m.in.: szkolenia, kursy, praktyki i staże zagraniczne),
 • szeroka gama nauczanych języków obcych: angielski, niemiecki, francuski,
 • atrakcyjna lokalizacja (blisko dworca PKS, przystanków MZK),
 • blisko Bursy Regionalnej i internatu,
 • współpraca z lokalnymi firmami z branży hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, handlowej, ekonomicznej i przetwórczej,
 • ambasador Parlamentu Europejskiego,
 • członek Klubu Przodujących Szkół
 • i wiele innych, które odkryjesz korzystając z naszej oferty edukacyjnej.
 •  

  i wiele innych, które odkryjesz korzystając z naszej oferty edukacyjnej.

 

 


TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;
 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 • wyceniania składników aktywów i pasywów,
 • ustalania wyniku finansowego,
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia analizy finansowej,
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia własnej firmy.

 

 

Absolwent może podjąć pracę w biurze księgowym i rachunkowym, oraz w działach finansowych, księgowych i kadrowych różnego rodzaju przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, zakładach budżetowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej i urzędach skarbowych.  

Tam technik rachunkowości może zostać zatrudniony na stanowisku księgowego, specjalisty do spraw finansów albo specjalisty do spraw kadr i płac. Może podjąć również działalność własną.

 


TECHNIK EKONOMISTA 331403

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzania biznesplanu,
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia własnej firmy.

 

 

Absolwent może podjąć pracę:

Absolwenci mogą być zatrudnieni przede wszystkim w komórkach finansowo-księgowych, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, planowania produkcji wszystkich podmiotów gospodarczych, a także w bankach oraz jednostkach budżetowych, obrotu i zarządzania nieruchomościami. Może podjąć również działalność własną.

 


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • oceniania jakości produktów,
 • przechowywania żywności,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawania dań;
 • oceniania jakości żywności,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • ekspedycji potraw i napojów
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia własnej firmy.

 

 

Absolwent może podjąć pracę:

Absolwent może podjąć pracę w obiektach zbiorowego wyżywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwach domowych. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych. Kucharz może pracować w restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych i innych lub przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją półproduktów spożywczych. Może też prowadzić własną placówkę gastronomiczną.

 


TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI - CUKIERNIK 314403

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych;
 • wytwarzania produktów spożywczych,
 • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia własnej firmy.

 

 

Absolwent może podjąć pracę:

Technik Cukiernik może być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spożywczego - produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie, u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub w restauracjach, w hotelach. Może również prowadzić własną działalność usługową polegającą na produkcji wyrobów cukierniczych głównie na indywidualne zamówienia.

 


TECHNIK HANDLOWIEC 522305

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
 • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
 • organizowania i prowadzenia działań handlowych,
 • aktywnej komunikacji z klientem biznesowym,
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia własnej firmy.

 

 

Absolwent może podjąć pracę:

Absolwent szkoły będzie zatem przygotowany do podjęcia pracy na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności oraz do zorganizowania i uruchomienia działalności własnej firmy handlowej.

 


TECHNIK HOTELARSTWA 422402

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • przygotowywania i podawania śniadań,
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • rezerwacji usług hotelarskich,
 • obsługi gości w recepcji,
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia własnej firmy.

 

 

Absolwent może podjąć pracę:

Absolwenci mogą być zatrudnieni we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich oraz w administracji samorządowej na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa. Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego mogą również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

 


TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 422104

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów,
 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów,
 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych,
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia własnej firmy.

 

 

Absolwent może podjąć pracę:

Typowymi miejscami pracy technika organizacji turystyki są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się organizacją i obsługą turystyki, przede wszystkim biura i agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej. Technik organizacji turystyki może być również zatrudniony w organach administracji rządowej i samorządowej zajmującymi się organizacją i promocją turystyki, a także w branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.

 


 

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA I STOPNIA - oddział wielozawodowy

 

CUKIERNIK 751201

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych;
 • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych;
 • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych;
 • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.

 

 

PRACA:

Cukiernik może być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spożywczego - produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie. A także u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub w restauracjach, w hotelach, albo sam otworzyć własną cukiernię.

 


KELNER 513101

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kelner powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;
 • wykonywania czynności związanych obsługiwaniem gości;
 • rozliczania usług kelnerskich.

 

 

PRACA:

Dobrze wykształcony kelner ze znajomością języków obcych nie powinien mieć problemu ze znalezieniem pracy. Zwłaszcza w większych miastach, miejscowościach turystycznych oraz na jachtach. Oprócz restauracji kelner może szukać pracy w pubach, kawiarniach i innych lokalach gastronomicznych.

 


PIEKARZ 751204

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
 • przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich;
 • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
 • przeprowadzania rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa;
 • ekspedycji gotowych wyrobów.

 

 

PRACA:

Piekarnie, cukiernie prowadzące produkcję chleba. Restauracje i hotele produkujące włane pieczywo.

 


SPRZEDAWCA 522301

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

 

 

PRACA:

Stanowiska sprzedawców w każdej branży: sklepy spożywcze, wielobranżowe, wielkopowierzchniowe markety, sklepy odzieżowe, budowlane i inne.

 


PRZETWÓRCA MIĘSA 751108

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie przetwórca mięsa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • rozbioru i wykrawania mięsa;
 • magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji;
 • wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

 

 

PRACA:

Zakłady mięsne małe i duże na stanowisku wędliniarz oraz inne zajmujące się przetwórstwem mięsa (nawet na potrzeby indywidualne, imprezy okolicznościowe, na potrzeby restauracji, gospodarstw agroturystycznych)

 


KUCHARZ 512001

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • oceniania jakości produktów;
 • przechowywania żywności;
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
 • obsługi sprzętu gastronomicznego;
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
 • wydawania dań.

 

 

PRACA:

Absolwent może podjąć pracę w punktach małej gastronomii, stołówkach, internatach, szkołach lub przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją półproduktów spożywczych.

 


 

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia ma możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodzie kontynuując naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Ma możliwość przygotować się do zdania matury i kontynuowania nauki na studiach.

 

 

 

Innowacja pedagogiczna to wprowadzenie czegoś nowego. I chociaż w NOWEJ SZKOLE wszystko będzie NOWE, chcemy, żebyście mieli możliwość zdobyć szerszą wiedzę i umiejętności podczas nauki w szkole. Ucząc się w technikum zdobywacie konkretny zawód, a korzystając z innowacji zyskujecie dodatkowe umiejętności, które doceni każdy pracodawca!  

 

 

 

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018