ZASIŁEK SZKOLNY

Uprzejmie informuję, że uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany ZASIŁEK SZKOLNY.

 

Ustawodawca w sposób umyślny użył pojęcia „zdarzenie losowe” w znaczeniu potocznym, tak by obejmowało ono zróżnicowany wachlarz zdarzeń nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych mogących znacząco utrudnić sytuację materialną ucznia. Już samo określenie „losowe” wskazuje, że chodzi o katalog stanów faktycznych, których charakteru i cech nie można z góry określić. Nie może więc określać katalogu zamkniętego tych zdarzeń, gdyż z woli ustawodawcy pojęcie to ma charakter niedookreślony - w ten sposób obejmując możliwie szeroki wachlarz sytuacji faktycznych.

 

Stosownie do opinii prawnej - trudną sytuację materialną ucznia starającego się o zasiłek szkolny należy rozumieć szerzej niż na gruncie art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie powyżej kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz 728 z późn. zm.) nie upoważnia do odmowy udzielenia zasiłku, gdyż zdarzenie losowe może wystąpić także w rodzinie mającej trwałe źródła dochodów – jako zjawisko przejściowe i przypadkowe. Dlatego też posiadanie dochodów wyższych niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej nie wiąże się z automatyczną odmową świadczeń. Każdy przypadek badany jest indywidualnie, a zasiłek szkolny jest formą pomocy o charakterze doraźnym, udzielaną uczniowi incydentalnie. Pomoc ta może być jednak udzielona dopiero po uprzednim wyjaśnieniu sytuacji ucznia i jego rodziny, również w aspekcie materialnym.

 

WNIOSKI o zasiłki szkolne dla uczniów, będących mieszkańcami Ostrołęki, przyjmowane będą w MOPR przy ul. Gen. J. Hallera 12 w Ostrołęce w terminie nie dłuższym niż DWA MIESIĄCE od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Druki wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego na rok szkolny 2014/2015, wraz z instrukcją, dostępne są w pokoju 8A Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Gen. J. Hallera 12 w Ostrołęce i na Biuletynie Informacji Publicznej MOPR na stronie internetowej bip.mopr.ostroleka.pl w zakładce Stypendia socjalne.

 

Dodatkowych informacji lub wyjaśnień udzieli Państwu każdorazowo pracownik MOPR, zajmujący się stypendiami i zasiłkami szkolnymi pod numerem telefonu 764-41-30 wew. 132 lub

769-33-68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018