WYPRAWKA

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

 

 

 

Pomoc finansowa w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 / (Dz. U. z 2020 poz. 1227) oraz uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022/ udzielana będzie uczniom:

 

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
  • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 

W roku szkolnym 2020/2021: 

 

– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 

• klas I i II pięcioletniego technikum,

• klas II –IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

 

– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 

• klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum;

 

– pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 

• klas I i II pięcioletniego technikum,

• klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie do kwoty 445 zł.

 

Wnioski wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych należy składać w szkole do 15 października 2020 roku / załącznik 3 i 4/ 

 

 

W załączeniu:

 

1. Załącznik do uchwały nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów .ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227.)2.

 

3. Wniosek

 

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018